Explore our Xuồng máy

CEMA 620 CAT

Chiều dài lớn nhất: 6,2 m
Chiều dài thiết kế: 5,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,2 m
Mớn nước: 0,28 m
Sức chở: 6-8 người
Máy chính: 2 x 75-90 HP

Explore BUILD YOUR OWN
CEMA 620 CAT

Xuồng CEMA 535

- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 5.35 m
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 2.10 m
- Chiều chìm trung bình: d = 0.28-0.3 m
- Máy chính: Evinrude Etec
- Công suất: P = 90HP
- Sức chở: N = 6 Người

Explore BUILD YOUR OWN
Xuồng CEMA 535

XUỒNG CEMA 670

Chiều dài lớn nhất: 7,2 m
Chiều rộng lớn nhất: 2,3 m
Mớn nước trung bình: 0,35 mi
Máy chính: Evinrude ETEC 115 HP
Vận tốc lớn nhất: 45-50 Km/ h

Explore BUILD YOUR OWN
XUỒNG CEMA 670